Địa chỉ: Khối V - Đường Chiềng On - Phường Bình Minh - Thành Phố Lào Cai

Chức năng Nhiệm vụ

03:14 11/01/2016

60 lượt xem


 I. Vị trí, chức năng nhiệm vụ
1. Vị trí:
   Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Lào Cai là đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng ngân sách nhà nước, trực thuộc Sở Y tế    Lào Cai, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, hoạt động các nguồn lực của Sở Y tế: đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế.
   Trung tâm Y tế dự phòng có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật.
   Trụ sở Làm Việc tại khối IV Đường Chiềng On, Phường Bình Minh, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai
2. Chức Năng:
   Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Lào Cai có chức năng chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng trên địa bàn tỉnh; tổ chức thực hiện các dịch vụ công về y tế theo quy định của pháp luật.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn
Trung tâm có nhiệm vụ, quyề hạn theo quy định tại Thông tư số 51/2014/TT-BYT ngày 29/12/2014 của Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cụ thể:
1. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng và phòng chống bệnh xã hội trên cơ sở định hướng, chính sách chiến lược, kế hoạch của Bộ Y tế và tình hình thực tế của địa phương trình Sở Y tế phê duyệt: Giám sát, phòng chống dịch bệnh, bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, các bệnh xã hội, kiểm dịch y tế, sức khỏe môi trường, sức khỏe lao động, sức khỏe trường học, chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt, xét nghiệm an toàn thực phẩm, dinh dưỡng cộng đồng, vệ sinh phòng bệnh, quản lý sử dụng vắc xin và sinh phẩm y tế, an toàn sinh học, phòng chống tai nạn thương tích, các hoạt động nâng cao sức khỏe, khám sàng lọc, phát hiện bệnh sớm và quản lý, điều trị dự phòng ngoại trú các bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm và các bệnh xã hội.
2. Chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát chuyên môn, kỹ thuật về Y tế dự phòng đối với các trung tâm Y tế huyện, thánh phố (gọi tắt là trung tâm Y tế huyện), cơ sở y tế và trạm Y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn.
3. Triển khai các hoạt động về truyền thông nguy cơ, phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức triển khai thực hiện công tác thông tin, truyền thông; giáo dục sức khỏe thuộc lĩnh vực Y tế dự phòng và phòng chống bệnh xã hội.
4. Xây dựng kế hoạch về tổ chức và đào tạo liên tục về chuyên môn, kỹ thuật cho công chức, viên chức, người lao động của trung tâm; tham gia đào tạo, đào tạo liên tục về chuyên môn, kỹ thuật thuộc lĩnh vực Y tế dự phòng và phòng chống bệnh xã hội theo kế hoạc của Tỉnh, Trung ương trên địa bàn, là cơ sở thực hành của các cơ sở đào tạo nhân lực y tế trên địa bàn và của trung ương trong lĩnh vực Y tế dự phòng và phòng chống bệnh xã hội.
5. Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các nghiên cứu khoa học, kỹ thuật thuộc lĩnh vực Y tế dự phòng và phòng chống bệnh xã hội.
6. Đề xuất, quản lý và tổ chức thực hiện các đề án, dự án, chương trình mục tiêu y tế quốc gia và hợp tác quốc tế về Y tế dự phòng và phòng chống bệnh xã hội trên địa bàn tỉnh khi được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt.
7. Tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ về Y tế dự phòng và phòng chống bệnh xã hội, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và khám sàng lọc phát hiện bệnh sớm, quản lý, điều trị dự phòng ngoại trú các bệnh truyền nhiễm, không lây nhiễm, bệnh xã hội
8. Tổ chức thự hiện, công tác kiểm tra, đnahs giá các hoạt động thuộc lĩnh vực Y tế dự phòng và phòng chống bệnh xã hội trên địa bàn.
9. Thực hiện quản lý các bộ, công chức, viên chức, người lao động và quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật.
10. Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật
11. thực hiện các quyền hạn, nhiệm vụ khác do Sở Y tế và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao.